Nepal Mountain Mobile hospital

Structuur en team

Wat betreft de sanitaire omstandigheden in de afgelegen gebieden, was de oprichting van een “Mobiel Hospitaal” met hulp voor hygiëne, algemene en gespecialiseerde zorgen, volledig op zijn plaats.
Huisartsen en specialisten behandelen verschillende ziektes, met medische of chirurgische ingrepen. De zorgen zijn volledig gratis voor deze zeer arme bevolking.

Een kamp van vijf dagen activiteit laat dikwijls toe om meer dan 1000 patiënten te zien en tussen de 50 en de 75 chirurgische ingrepen te doen. De nazorg wordt verzekerd door een medische ploeg die de nodige tijd ter plaatse blijft.

De mobiele eenheid verplaatst zich momenteel een twaalftal keer per jaar. Al het verzorgende en technisch personeel dat aan deze kampen deelnemen, hebben de ervaring om ze efficiënt te optimaliseren.

Wij maken van de gelegenheid ook gebruik om bijkomende scholing te verschaffen aan het lokaal medisch personeel. Vandaag focussen wij onze acties op de meest afgelegen gebieden van Nepal, daar waar de toegankelijkheid tot verzorging niet bestaat.

Het spreekt voor zich dat dit een perfecte organisatie vereist, zowel voor het team als voor de logistiek.
Die afgelegen gebieden bereiken hebben nood aan verschillende middelen – voertuigen, kleine vliegtuigen of helikopters – en eindigen dikwijls op een dag stappen met materiaal op de rug, yaks of muilezels.

Het gewicht van al het materiaal voor één kamp bedraagt momenteel ongeveer 750kg:

 • Verdovingstoestel, mo nitors, klein verdovingsmateriaal
 • Secretie-afzuigers
 • Operatietafels
 • Elektrische scalpels
 • Operatielamp
 • Al het chirurgisch materiaal en eventuele inplanten
 • Operatiedoeken en hemden
 • Radialogietoestel
 • Ultrasoontoestel
 • Labomateriaal voor bloedanalyse
 • Autoclaaf voor sterilisatie van het materiaal en de operatie
 • Elektrische generator en elektrisch materiaal
 • Een volledige apotheek zowel voor de patiënten op consultatie als voor de geopereerde patiënten (infuus, spuiten, ampules, gipsverband)

Het “type” team dat zich verplaatst voor een kamp in afgelegen gebied bestaat uit ongeveer 10 personen:

 • 1 anesthesist
 • 1 chirurg (gynaecoloog, oogarts, orthopedisttraumatoloog)
 • 1 huisarts
 • 2 verpleegsters
 • 1 radioloogtechnicus
 • 1 logisticus
 • 2 techniekers

Het Mobile Unit maakt deel uit van de Nepalese NGO :  Himalaya Health & Education (HHE) waarvan de bestuursraad samengesteld is uit oudere dokters, advocaten, boekhouders, ervaren personeel voor lucht- en logistiek transport.

Het Mobiel Hospitaal is erkend door het Ministerie van Gezondheid van Nepal aan wie we regelmatig verslag uitbrengen.

Structuur & Ploeg

Dans ce contexte sanitaire des régions reculées du Népal, la création d’un Hôpital Mobile apportant une éducation à l’hygiène, des soins généraux et spécialisés a toute sa place. Des médecins généralistes et spécialistes traitent des maladies diverses, médicales ou chirurgicales. Les soins sont totalement gratuits pour cette population très pauvre.

Un camp de 5 jours d’activité permet de voir souvent plus de 1.000 patients en consultation et de réaliser entre 50 et 75 interventions chirurgicales. Le suivi est assuré par un médical restant le temps nécessaire sur place.

L’unité mobile se déplace aujourd’hui une douzaine de fois par an. Tout le personnel soignant et technique participant à ces camps possède l’expérience de tels camps afin d’en optimaliser l’efficacité. Nous profitons également de l’occasion pour apporter des compléments de formation au personnel médical local (médecin, infirmière, agent de santé,…). Nous focalisons aujourd’hui notre action dans les régions les plus reculées du Népal, là où l’accès aux soins n’existe pas.

Il est évident que ceci nécessite une excellente organisation, tant sur le plan de l’équipe que de la logistique. Atteindre ces régions reculées nécessite plusieurs types de moyens de locomotion: véhicule routier, petit avion ou hélicoptère, et souvent terminer par une journée de marche où le matériel est porté à dos d’hommes, de yaks ou de mules.

Le poids de l’ensemble du matériel pour un camp se situe aujourd’hui aux environs de 750 kg:

 • appareil d’anesthésie, monitoring, petit matériel d’anesthésie
 • aspirateur de sécrétions
 • table d’opération
 • lampe opératoire
 • bistouri électrique
 • tout le matériel chirurgical et implants éventuels
 • champs et blouses opératoires en tissu
 • appareil de radiologie
 • appareil ultrasons
 • matériel de laboratoire pour analyses sanguines
 • autoclave pour la stérilisation du matériel et des champs opératoires
 • générateur d’électricité et matériel électrique
 • une pharmacie complète tant pour les patients des consultations que les patients opérés (perfusions, seringues, ampoules, bandes plâtrées,…).

L’équipe « type » se déplaçant pour un camp chirurgical en région reculée se compose d’environ 10 personnes:

 • 1 médecin anesthésiste
 • 1 chirurgien (gynécologue, ophtalmologue, orthopédiste-traumatologue,…)
 • 1 médecin généraliste
 • 2 infirmières
 • 1 technicien radiologie
 • 1 technicien laboratoire
 • 1 logisticien
 • 2 techniciens

L’Hôpital Mobile (Nepal Mountain Mobile Hospital Unit) fait partie de l’ONG népalaise HHE (Himalayan Health &Education) dont le conseil d’administration se compose de médecins seniors, avocats, banquiers, comptables, professionnels de transport aérien et de logistique.

L’Hôpital Mobile est reconnu par le Ministère de la Santé népalais auquel nous rendons régulièrement rapport.